twitter
rss


Језик је систем комуникације који је заједнички за одређену групу људи. Мора се рећи да универзални језик не постоји, већ да постоји одређени језик, односно језик одређене групе. Језик је друштвена појава у којој се одражава и којом се изражава друштвено сазнање. То је најразвијенији симболички систем. Језик има две основне информативне фукнције: изражавање и саопштавање. Оне заједно чине јединствен систем говорења. Језик је састављен од елемената и јединица који су узајамно повезани и међуусловљени тј. постојање једног условљено је постојањем другог елемента. Ови саставни делови чине структуру језика. Основни делови стуктуре језика, говорни глас - фонема, морфема, реч, синтагма и реченица, налазе се у односу хијерархијске повезаности, надређености и поређености. Зашто је важно познавати основе језика? Зато што се родитељи труде да пре поласка у школу деца усвоје не само језик, него и писање. Зашто је то погрешно? Зашто је то исправно? Покушаћемо да дамо одговор на питања, али пре тога би требало да се упознате са три логовежбанке које су осмислиле и обликовале Драгана Џенопољац и Данијела Родић. У питању су логовежбанке Графомоторни низ, Положај фонема у речима и Аудитнивна дискриминација које ће детету олакшати усвајање основа писања, изговора и положаја и наглашавања слова/слогова у речима. Зашто је важно да дете пре усвајања основа писања усвоји графомоторни низ, сазнајте.

  
Логовежбанка - графомоторни низ“ друга је по реду вежбанка која прати идеју аутора да деци предшколског узраста и млађег школског узраста помогне при усвајању основних графомоторних вежби. људску способност, а уједно и најсложенији облик језичке делатности. Сам чин писања обухвата знање, умешност и вештину правилног графичког обликовања слова. Учење писања почиње визуелним, аудитивним и сензо-моторичким перципирањем и увежбавањем графичких облика слова у оквиру писма које се стиче. Овладавању вештином писања претходи релативно дуг пут развоја графомоторних способности. На том путу графомоторни низ представља један од задатака који би дете требало да савлада. На свакој страни је предвиђен простор за вежбање на основу егземпларног модела на којем би деца аналогно усвајала правце у писању и кружне правце. Аутори су дали могућност избора и прилагођавања задатака у складу са способностима детета.


Логовежбанка - положај фонема у речима“ представља вежбанку за стимулацију развоја фонолошке свесности. Гласови су одређени према положају у речима са посебним задацима. Занимљиво је да дете може усвојити сазнање, од најранијег узраста, о гласовима, положају гласова у речима, положају фонема у речима. У првом делу Логовежбанке су вокали и уз њих се увежбава одређивање положаја фонема- иницијалног, медијалног и финалног положаја у речима. У другом делу Логовежбанке су остале групе гласова (плозиви, африкати, фрикативи, назали и латерали), по 30 илустрација за сваки појединачни глас. Трећи део Логовежбанкеје речник илустрација. Визуелна подршка за одређивање положаја фонема у речима је слагалица из три дела, односно, три позиције. Слагалица представља реч, која има почетак, средину и крај. Задаци се решавају бојењем делова слагалице: иницијални положај- први део слагалице, медијални- други део, а финални положај- трећи део слагалице. Значај „Логовежбанка - положај фонема у речима“ лежи у чињеници да има трајно деловање те ће дете аналогно понети сазнање за препознавање наглашеног слога.


„Логовежбанка - аудитивна дискриминација“ представља наставак вежбанке „Логовежбанка - положај фонема у речима. Задацима аудитивне дискриминације процењује се способност препознавања дистинктивних обележја гласова, изоловано и у кратким речима. Аудитивна дискриминација се сматра веома важном у почетним фазама усвајања језика, док касније почињу да доминирају сложенији процеси (значење, синтаксичка структура и контекст), па ниска корелација узраста и постигнућа у домену аудитивне дискриминације није изненађујућа. Но имајући у виду да је применом другачијег инструмента процене, који садржи већином једносложне псеудоречи, у популацији деце 8–11 година, утврђено да се ниво способности аудитивне дискриминације разликовних обележја фонема значајно повећава са узрастом (Глигоровић и сар., 2005), могуће је да су добијени резултати условљени дизајном задатка, који садржи изоловане гласове и двосложне речи деци познатог значења. Ауторско дело „Логовежбанка - аудитивнадискриминација“ састављено је на тај начин да се може прилагодити детету кроз игру у свакодневном раду. Значај логовежбанке лежи у чињеници да је могуће кроз игру речима усвојити нове појмове које ће касније дете употребити на правилан начин у говору.


Јелена Стошић Јовић, М.Sc.

0 коментара:

Постави коментар